WIADOMOŚCI

Regulamin Konkursu z Katarzyną BosackąREGULAMIN KONKURSU „Moje danie w stylu Zero Waste”

(dalej: „Regulamin”)§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Moje danie w stylu Zero Waste” (dalej: „Konkurs”) jest R.D.F. ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Celem Konkursu jest promocja stylu życia według zasad zero waste.

4. Konkurs trwa od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 5 marca 2021 r. do godziny 22:00 (dalej: „Okres Trwania

Konkursu”). Prace konkursowe można publikować do 5 marca 2021 r. do godz. 21:00, natomiast ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się 8 marca 2021 r.


§2 UCZESTNICY KONKURSU

1.  W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody.

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien opublikować na Facebooku pod postem Active Family TV w Canal+ UPC Orange Vectra Multimedia Netia Toya Inea dotyczącym Konkursu zdjęcie pokazujące jego własnoręcznie wykonanej potrawy w stylu zero waste (zw. dalej Praca Konkursowa).

5. Zamieszczenie Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej zwane będzie w dalszej części Regulaminu

„Zgłoszeniem”.

6. Umieszczone przez Uczestnika zdjęcie:

      a) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;

    b) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i prawautorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

7. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z     Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

8. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 zdjęcie (pracę konkursową).

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy Zgłoszeniu w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.


§3 NAGRODY

1. W Konkursie przyznana zostanie nagroda w postaci książki Katarzyny Bosackiej ,,Cuda w kuchni” (dalej:

„Nagroda”)

2. Laureat konkursu nie może żądać wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

3. Laureat Konkursu ma prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

4. Jednemu Uczestnikowi nie może zostać przyznana więcej niż jedna Nagroda.


§4 PRZEBIEG KONKURSU

1. Spośród wszystkich Prac Konkursowych, Organizator przydzieli trzy Nagrody Uczestnikom, których Praca Konkursowa najlepiej przedstawi temat konkursu.

2. Nazwiska laureatów wraz ze zwycięskimi pracami konkursowymi zostaną opublikowane na fanpage Organizatora na portalu Facebook.


§5 REKLAMACJE

1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną poprzez fanpage Active Family TV w Canal+ UPC Orange Vectra Multimedia Netia Toya https://www.facebook.com/activefamilytv

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i email Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem wysłanym drogą elektroniczną, do 7 dni po rozpatrzeniu reklamacji.

6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.


§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest R.D.F. ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO).


§7 PRAWA AUTORSKIE

1. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestników, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem.


§8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora.